herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Przetarg na remont dachu


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający - Burmistrz Węgorzyna, ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno, NIP 854-10-01-653,
tel. (xx91) 39 71 563, fax (xx91) 39 71 567, e-mail: urzad@wegorzyno.pl

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony, wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 EURO.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie Zamawiającego: www.bip.wegorzyno.pl

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

  • Paweł Malinowski, tel. (xx91) 39-71-083, w godz. 10.00 - 13.00,

  • Michał Łań, tel. (xx91) 39-71-251, w godz. 10.00 - 13.00.

Określenie przedmiotu zamówienia:

Remont dachu budynku mieszkalnego nr 17 w Dłusku na działce nr 90/4.

Zakres robót obejmuje:

  1. Roboty rozbiórkowe.

  2. Roboty dekarskie.

Szczegółowy zakres robót został określony w kosztorysie nakładczym.

Nomenklatura - Wspólny słownik zamówień (CPV):

- 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty;

Zadanie umieszczone zostało w rejestrze zamówień pod nr: ZP/341-17/2006.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Miejsce realizacji: Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Łobez, gmina Węgorzyno, wieś Dłusko nr 17.

Termin wykonania zamówienia - do dnia 30.10.2006 r.

Warunki, które muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:

  1. posiadają uprawnieniado wykonywania określonej działalności lub czynności,

  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,na podstawie przepisu art. 24ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonania oceny spełnienia powyższych warunków dokonany będzie poprzez stwierdzenie na podstawie przedłożonych dokumentów, czy Wykonawca spełnia czy też nie spełnia warunków.

Wadium - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- Cena - cena ryczałtowa brutto za wykonanie robót -znaczenie 100%,

Miejsce i termin składania ofert - siedziba Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1,
73-155 Węgorzyno - pokój 21 (sekretariat). Termin składania ofert - do godziny 1100 do dnia31.08.2006 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2006r. o godzinie 1110 w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Węgorzynie, ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno - pokój 14 (sala konferencyjna).

Termin związania ofertą - składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Nie zamierza się zawrzeć umowy ramowej.

Nie zamierza się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Wybór oferty bez zastosowania aukcji elektronicznej.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-08-22 13:57:03 2,0MB 57 razy
Wynik postępowania
1 O_WYNIKU_POSTEPOWANIA_1.doc 2006-09-07 14:22:00 24,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 22-08-2006 13:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-08-2006
Ostatnia aktualizacja: - 22-08-2006 13:57