herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Termomodernizacja obiektow uzyteczności publicznej - Zadania 15, 16, 17 i 18.

 

Węgorzyno: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego Zadanie Nr 15: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sielsku Zadanie nr 16: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mieszewie Zadanie nr 17: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mielnie Zadanie nr 18: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Runowie Pomorskim
Numer ogłoszenia: 159141 - 2011; data zamieszczenia: 07.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Węgorzyno , Rynek 1, 73-155 Węgorzyno, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3971563, faks 91 3971567.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wegorzyno.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego Zadanie Nr 15: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sielsku Zadanie nr 16: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mieszewie Zadanie nr 17: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mielnie Zadanie nr 18: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Runowie Pomorskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: a) Zadanie nr 15: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sielsku: - Ocieplenie dachu - 30.08.2011 r. - Wymiana okien drewnianych na PVC - 13 szt. - 30.08.2011 r. - Ocieplenie ścian zewnętrznych - 30.08.2011 r. - Wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych na PVC oraz stalowych na stalowe ocieplane - 4 szt. - 30.08.2011 r. - Ocieplenie podłogi przy gruncie - 30.08.2011 r. - Kompleksowa wymiana instalacji c.o. (12 grzejników) z montażem zaworów termostatycznych (12 szt.) oraz modernizacja kotłowni z wymianą kotła typ Stalmark, moc 17 kW - 30.08.2011 r. - Prace remontowe pozostałe - 1 kpl. - 30.08.2011 r. b) Zadanie nr 16: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mieszewie: - Ocieplenie dachu - 15.09.2011 r. - Wymiana okien drewnianych na PVC - 14 szt. - 15.09.2011 r. - Ocieplenie ścian zewnętrznych - 15.09.2011 r. - Wymiana starych drzwi zewnętrznych drewnianych na PVC - 8 szt. i 1 drzwi stalowych na stalowe ocieplone - 15.09.2011 r. - Ocieplenie podłogi przy gruncie i stropu nad piwnicą - 15.09.2011 r. - Kompleksowa wymiana instalacji c.o. (10 grzejników) z montażem zaworów termostatycznych (10 szt.) oraz modernizacja kotłowni z wymianą kotła typ Stalmark, moc 17 kV - 15.09.2011 r. - Prace remontowe pozostałe - 1 kpl. - 15.09.2011 r. c) Zadanie nr 17: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mielnie: - Ocieplenie stropu - 30.08.2011 r. - Wymiana okien drewnianych na PVC - 10 szt. - 30.08.2011 r. - Wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych na PVC - 1 szt. - 30.08.2011 r. - Ocieplenie podłogi na gruncie - 30.08.2011 r. - Ocieplenie ścian zewnętrznych - 30.08.2011 r. - Modernizacja instalacji c.o. (11 grzejników) z montażem zaworów termostatycznych (11 szt.), wykonanie instalacji c.w.u., wykonanie kotłowni węglowej z kotłem automatycznym typ Makrawent, moc 14 kW - 30.08.2011 r. - Prace remontowe pozostałe - 1 kpl. - 30.08.2011 r. d) Zadanie nr 18: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Runowie Pomorskim: - Ocieplenie stropu II kondygnacji - 15.09.2011 r. - Wymiana okien drewnianych na PVC - 15 szt. - 15.09.2011 r. - Wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych i stalowych na PVC - 4 szt.- 15.09.2011r. - Ocieplenie podłogi na gruncie - 15.09.2011 r. - Ocieplenie ścian zewnętrznych - 15.09.2011 r. - Kompleksowa wymiana instalacji c.o. (15 grzejników) z montażem zaworów termostatycznych (15 szt.) oraz modyfikacja kotłowni z wymianą kotła typ Stalmark, moc 17 kW - 15.09.2011 r. - Prace remontowe pozostałe - 1 kpl. - 15.09.2011 r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.00.00-7, 45.32.10.00-3, 45.33.11.00-7, 45.40.00.00-1, 45.44.30.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 21.06.2011 r. do godziny 10:00. Decyduje data i godzina wpływu środków do zamawiającego. 1) Na Zadanie nr 15: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sielsku: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)* 2) Na Zadanie nr 16: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mieszewie: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)* 3) Na Zadanie nr 17: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mielnie: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)* 4) Na Zadanie nr 18: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Runowie Pomorskim: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych)* 5) Na wszystkie 4 zadania inwestycyjne: 17.000,00zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych)* 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu - przelewem na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Węgorzynie: Bank Spółdzielczy Goleniów O/Węgorzyno nr konta: 24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - oryginał dokumentu załączyć do oferty. * do wyboru - zgodnie z zakresem składanej oferty. 3. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w przypadku, gdy: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw. Zamawiający zwróci wadium jeśli wykonawca udowodni, że nastąpiło to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 10.3. bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 6. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 7. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony, a oferta uznana za odrzuconą. 8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 9. Dyspozycję w zakresie wypłaty wadium wpłaconego w formie pieniężnej dla wykonawców, których oferty nie zostaną wybrane, zamawiający przekaże do właściwego oddziału banku wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została wybrana, lecz nie później niż następnego dnia po zakończeniu związania ofertą. 10. W przypadku unieważnienia postępowania, dyspozycję w zakresie wypłaty wadium wpłaconego w formie pieniężnej dla wykonawców, zamawiający przekaże do właściwego oddziału banku wykonawcy niezwłocznie po podjęciu ww. decyzji. 11. Dyspozycję w zakresie wypłaty wadium wpłaconego w formie pieniężnej dla wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, zamawiający przekaże do właściwego oddziału banku wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zgłoszeniu pisemnego wniosku przez wykonawcę: 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 2) który został wykluczony z postępowania, 3) którego oferta została odrzucona. 14. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, zatem do wykonywania robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca: - W wykazie wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonanie minimum jednej roboty budowlanej polegającej na ociepleniu budynku styropianem o łącznej powierzchni przegród zewnętrznych budynku minimum 500 m2 oraz jednej roboty budowlanej polegającej na montażu instalacji centralnego ogrzewania, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia tego warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca: - Dysponuje osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa (lub równoważne w przypadku personelu legitymującego się równoważnymi uprawnieniami i zaświadczeniami wydanymi poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Ponadto dysponować będzie osobą która będzie pełniła funkcje kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych lub równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa (lub równoważne w przypadku personelu legitymującego się równoważnymi uprawnieniami i zaświadczeniami wydanymi poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Ponadto poda w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca: a) Posiada środki finansowe lub dostęp do środków finansowych w postaci kredytu w wysokości 100 % zaproponowanego wynagrodzenia brutto, poprzez dołączenie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym posiada rachunek, potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) Posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500.000,00 zł,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.1) 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie jest żądane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu lecz jako inny niezbędny dokument, który Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na podstawie odrębnych przepisów. Dokument wymagany na podstawie art. 25. ust. 1 zdanie 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

I. Zmiana okresu przewidzianego na ukończenie robót: 1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: klęski żywiołowe; warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: wykopaliska archeologiczne, niewypały i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane; 3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego; b) nieterminowe przekazani placu budowy przez Zamawiającego, gdy opóźnienie to ma wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy; c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; c) zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, w tym: - przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; - odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji; 4) zmiany spowodowane koniecznością wykonania zamówienia dodatkowego, w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin okresu przewidzianego na ukończenie robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. II. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych, w szczególności następującymi okolicznościami: 1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 2) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 3) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 5) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 6) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; 7) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 8) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności, gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt II możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. III. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 1) zmiana osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ, według polityki kadrowej Wykonawcy; zmiana tych osób nie wymaga aneksu do umowy (dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę); 2) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 3) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; 4) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; 5) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; (W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji); 6) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 § 1 Kodeksu cywilnego. 7) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych wyżej, możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiana lokalizacji budowanych urządzeń. W przypadku pkt 4, zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionej umowy o dofinansowanie projektu lub nowych wytycznych dotyczących realizacji projektu. W przypadku pkt 5, zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa w przypadkach wskazanych wyżej, na zasadach określonych w warunkach umowy. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiana danych teleadresowych, 2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, np. zmiana nr rachunku bankowego; 3) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.wegorzyno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Węgorzynie ul. Rynek 1 73-155 Węgorzyno (sekretariat).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Węgorzynie ul. Rynek 1 73-155 Węgorzyno (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest finansowane w ramach projektu /Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego/ ze środków Unii Europejskiej - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Działanie 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2011-06-10 09:29:28 472,6KB
2 Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2011-06-10 13:35:31 33,3KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_-_termomodernizacja.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-06-07 17:57:54 39KB 283 razy
2 SIWZ_-_termomodernizacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-07 18:03:09 1,3MB 141 razy
3 zalaczniki_7_10.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-06-07 18:06:40 171,0MB 264 razy
4 zal._9_stwiorb.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-06-10 13:05:04 13,8MB 149 razy
5 zalaczniki_nr_7_wzory_umow_i_zal_nr_11_harmonogramy_rzeczowo-finansowe.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-06-10 13:05:04 432,9KB 122 razy
6 zalacznik_nr_10_projekty_budowlane_-_mielno.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-06-10 13:05:04 6,0MB 141 razy
7 zalacznik_nr_10_projekty_budowlane_-_mieszewo.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-06-10 13:05:04 8,6MB 137 razy
8 zalacznik_nr_10_projekty_budowlane_-_sielsko.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-06-10 13:05:04 9,8MB 142 razy
9 zalacznik_nr_10_projekty_budowlwne_-_runowo_pom.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-06-10 13:05:04 8,2MB 141 razy
10 zalacznik_nr_8_przedmiary.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-06-10 13:05:04 1,0MB 156 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zmiana_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-21 10:56:47 584,6KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Przedluzenie_terminu_skladania_ofert.pdf 2011-06-10 10:48:52 413,4KB
Wynik postępowania
1 Zawiadomienia_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2011-07-01 16:37:17 976,7KB
2 Zawiadomienie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2011-09-27 12:26:02 232,1KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Przemysław Ciborowski 07-06-2011 14:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przemysław Ciborowski 07-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Przemysław Ciborowski 27-09-2011 12:26