herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Przetarg na dostawę opału na potrzeby Gminy Węgorzyno


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający - Burmistrz Węgorzyna, ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno, NIP 854-10-01-653,
tel. (xx91) 3971563, fax (xx91) 3971567, e-mail: urzad@wegorzyno.pl

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony, wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 EURO.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie Zamawiającego: www.bip.wegorzyno.pl

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest::

 • Paweł Malinowski, tel. (xx91) 39-70-065, w godz. 10.00 - 13.00,

 • Magdalena Szostakiewicz, tel. (xx91) 39-71-414, w godz. 10.00 - 13.00.

Opis przedmiotu zamówienia - „Sukcesywna dostawa opału w okresie od 1.10.2006r. do 30.09.2007r. na potrzeby Gminy Węgorzyno, w tym:

 1. węgiel orzech gruby - wartość opałowa min. 30.000 kJ/kg, maksymalna zawartość popiołu 5 - 6%, maksymalna zawartość siarki - 0,8% - 55 ton, w tym:

  1. kotłownia lokalna w budynku mieszkalnym przy ul. Kopernika 11 w Węgorzynie - 45 ton;

  2. budynek Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1 - 10 ton;

 2. koks gruby, gat. I - wartość opałowa min. 27.000 kJ/kg, maksymalna zawartość popiołu 9%, maksymalna zawartość siarki - 0,7% - 30 ton, w tym:

2.1. budynek Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1 - 30 ton.

Nomenklatura - Wspólny słownik zamówień (CPV): 10.00.00.00-3; 60100000-9.

Zadanie umieszczone zostało w rejestrze zamówień pod nr: ZP/341-18/2006.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Miejsce realizacji: Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Łobez, miasto Węgorzyno.

Termin wykonania zamówienia - 01 października 2006r. - 30 września 2007r.

Warunki, które muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:

 1. posiadają uprawnieniado wykonywania określonej działalności lub czynności,

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,na podstawie przepisu art. 24ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonania oceny spełnienia powyższych warunków dokonany będzie poprzez stwierdzenie na podstawie przedłożonych dokumentów, czy Wykonawca spełnia czy też nie spełnia warunków.

Wadium - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena - zsumowana cena ryczałtowa brutto za dostawę asortymentu określonego w formularzu cenowym wraz z kosztami dostawy do miejsca odbioru - wg cen jednostkowych ujętych w formularzu cenowym -znaczenie 100%.

Miejsce i termin składania ofert - siedziba Zamawiającego - Urząd Miejski w Węgorzynie, ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno - pokój 21 (sekretariat). Termin składania ofert - do godziny 1200 w dniu 31.08.2006r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2006 r. o godzinie 1210 w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski Węgorzyno ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno - pokój 14 (sala konferencyjna).

Termin związania ofertą - składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Nie zamierza się zawrzeć umowy ramowej.

Nie zamierza się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Wybór oferty bez zastosowania aukcji elektronicznej.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SWIZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-08-23 16:23:50 791,2KB 63 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 23-08-2006 16:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-08-2006
Ostatnia aktualizacja: - 23-08-2006 16:23