herb BIP - Gmina Węgorzyno

www.wegorzyno.pl

Przetarg na sprzedaż działki niezabudowanej


B U R M I S T R Z W Ę G O R Z Y N A

ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnego zasobu nieruchomości.

1. nr dz.

2.pow.ha

3.nr KW

Położenie i opis

Cena wyw. zł

Wadium w zł 20%

Plan zagospodarowania przestrzennego

z dniem 31.12.2003r utracił ważność

Zapis w Studium - Uchwała Rady Miejskiej z dnia 21.06.2002 nr XXXIX/422/2002

810/2

0,0621

17156

Węgorzyno, obr, nr 3 ,działka niezabudowana, położona u zbiegu ulic Sikorskiego i Witosa

Bp

- 13.990,0

z VAT

2.798,0

Uwarunkowania: Teren zieleni parkowej.

Znajduje się w otulinie IPK .Strefa B ochrony konserwatorskiej. Uzgodnienia z WKZ.

Kierunki: Teren priorytetowych działań

inwestycyjnych. Teren wskazany do objęcia zapisami planu zagospodarowania

W cenie wywoławczej nie są zawarte koszty geodezyjnego okazania granic.

Jeżeli wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę zażyczy sobie geodezyjnegookazania granic, jest on zobowiązany do wpłaceniaw terminie 7 dni od daty żądania na konto Gminy Węgorzyno kwoty wynikającej z umowy zawartej z jednostką geodezyjną na roboty wyłonioną w drodze przetargu.

Wadium należy wnieść w pieniądzu na kontoUrzędu Miejskiego w Węgorzynie nr24 9375 1025 3900 0954 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie O/Węgorzyno najpóźniej w dniu 02.10.2006r. Datą uiszczenia wadium jest data uznania rachunku bankowego.

Ustalony w drodze przetargu kandydat na nabywcę jest zobowiązany do uiszczenia ceny pomniejszonej o wpłacone wadium w terminie do 14 dni licząc od daty zakończenia przetargu na konto Urzędu Miejskiego w Węgorzynienr 03 9375 1025 3900 0954 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie O/Węgorzyno. Datą uiszczenia ceny jest data uznania rachunku bankowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się w trzecim dniu po odwołaniu lub zamknięciu przetargu ( jeżeli dniem tym jest dzień wolny od pracy lub ustawowo wolny dzień, dniem wypłaty jest najbliższy dzień roboczy).Po odbiór wadium wpłacający zwraca się osobiście, bez wezwaniado kasy Banku Spółdzielczego mającego punk kasowy w siedzibie Urzędu Miejskiego, chyba że w dniu w którym zamknięto przetarg złoży oświadczenie w Wydziale Finansowym o przekazaniu wadium na wskazane przez niego konto. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wadium nie podlega zwrotowi gdy uczestnik nie dokona wymaganej wpłaty reszty ceny we wskazanym terminie lub uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie wskazanym przez sprzedającego.

Wszelkie koszty wynikające z zawarcia umowy notarialnej ponosi kupujący

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Przetarg rozpocznie się w dniu 06 października2006r o godz.10.00 w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie - sala konferencyjna I piętro

Informacji w sprawieprzetargu i nieruchomości udziela się w Wydziale Nieruchomości i RolnictwaII piętro p. nr 25 lub telefonicznie ( 091) 39 71 402.

Węgorzyno, dnia 29.08.2006r

Załączniki do pobrania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 30-08-2006 08:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-08-2006
Ostatnia aktualizacja: - 30-08-2006 08:03