Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Węgorzyno

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: uchwała


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
uchwały podatkowe na 2022 rok 2021-12-17 09:19:11
V/41/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2019 rok 2019-02-07 12:51:48
V/40/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społeczno - Oświatowej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2019 rok 2019-02-07 12:51:25
V/39/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2019 rok 2019-02-07 12:51:00
V/38/2019 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2019-02-07 12:50:38
V/37/2019 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2019-02-07 12:50:15
V/36/2019 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2019 roku 2019-02-07 12:49:55
V/35/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie nr 0008 - Połchowo Węgorzyno 2019-02-07 12:49:33
V/34/2019 w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza w zakresie podziału działki nr 2/1 w obrębie Kąkolewice będącej własnością osoby fizycznej w celu uregulowania granic działki będącej własnością Gminy Węgorzyno nr 2/3 w obrębie Kąkolewice 2019-02-07 12:49:11
V/33/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1252/5 położonej w obrębie nr 0001 - miasto Węgorzyno 2019-02-07 12:48:49
V/32/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1252/4 położonej w obrębie nr 0001 - miasto Węgorzyno 2019-02-07 12:48:24
V/31/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/53/2015 z 27 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Węgorzyno 2019-02-07 12:47:44
V/30/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr V/43/2007 z 10 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym - sołectwom położonym na terenie Gminy Węgorzyno 2019-02-07 12:47:21
V/29/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/451/2002 z 10 października 2002 r w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym - sołectwom położonym na terenie Gminy Węgorzyno 2019-02-07 12:46:56
V/28/2019 w sprawie zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych 2019-02-07 12:46:27
V/27/2019 w sprawie zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych 2019-02-07 12:46:01
V/26/2019 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2019-02-07 12:45:36
V/25/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2019-2025 2019-02-07 12:45:08
Stawki podatku od nieruchomości na 2018 rok 2018-01-09 09:01:11
deklaarcja na podatek od nieruchomości -załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/259/2017 2017-12-15 12:45:48
XX/182/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2016-2023 2016-12-06 11:58:38
XX/180/2016 w sprawie określenia zasad przysługiwania diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla w Węgorzynie 2016-12-06 11:50:18
XX/179/2016 w sprawie zmiany w składzie Komisji Społeczno ? Oświatowej Rady Miejskiej w Węgorzynie 2016-12-06 11:46:17
XX/178/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/64/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Węgorzyno współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, zgodnie z umową o dofinansowanie POIS.09.03.00-00-302/13 2016-12-06 11:38:53
XX/177/2016 zmieniająca uchwałę Nr XVI/129/2016 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik określonej pojemności 2016-12-06 11:36:59
XX/176/2016 zmieniająca uchwałę Nr XIX/171/2016 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Węgorzyno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok". 2016-12-06 11:34:30
XX/175/2016 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Węgorzyno na lata 2016 - 2020 2016-12-06 11:32:50
XX/174/2016 w sprawie skargi wniesionej przez Stowarzyszenie "Towarzystwo Przyrodnicze Nad Drawą" na działalność Burmistrza Węgorzyna 2016-12-06 11:31:08
XVIII/164/2016 w sprawie zawarcia porozumienia przez Burmistrza Węgorzyna dotyczącego udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Węgorzyno dla Powiatu Łobeskiego na realizację zadania pn.: ?Przebudowa drogi nr 4346Z Węgorzyno ? Brzeźniak na odcinku Węgorzyno ? Przytoń (łącznie z miejscowością Przytoń) ? etap I? 2016-09-30 08:56:34
XVIII/163/2016 w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2017 rok 2016-09-30 08:54:37
XVIII/162/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2016-2023 2016-09-30 08:53:56
XVIII/161/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2016 2016-09-30 08:53:17
XVIII/160/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2016 2016-09-30 08:52:05
XVIII/159/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiącej działkę nr 9/3 w obrębie Podlipce 2016-09-30 08:23:08
XVIII/158/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 583/13 położonej w obrębie nr 3 m. Węgorzyno 2016-09-30 08:22:37
XVIII/157/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiącej działkę nr 6/10 w obrębie Dłusko 2016-09-30 08:21:55
XVIII/156/2016 w sprawie zmiany uchwały nr IX/91/2011 z dnia 21 września 2011 roku w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Węgorzyno służebnościami gruntowymi i przesyłu 2016-09-30 08:21:23
XVIII/155/2016 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Węgorzyno oraz warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy zbywaniu lokali mieszkalnych na rzecz najemców lokali mieszkalnych 2016-09-30 08:20:42
XVIII/154/2016 w sprawie przystąpienia przez Gminę Węgorzyno do projektu budowy sieci kajakowych Pomorza Zachodniego 2016-09-30 08:19:57
XVIII/153/2016 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy tj. wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe 2016-09-30 08:19:15
XVIII/152/2016 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych 2016-09-30 08:18:39
XVIII/151/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2016-09-30 08:17:28
XI/94/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2015-2022 2015-11-06 13:09:47
XI/92/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2015-11-06 13:07:19
XI/91/2015 w sprawie wysokości stawek opłaty targowej 2015-11-06 13:05:29
XI/90/2015 w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych 2015-11-06 13:04:32
XI/89/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/191/2012 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2015-11-06 13:03:08
XI/87/2015 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Wegorzyno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016" 2015-11-06 13:00:43
XI/86/2015 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2016 2015-11-06 12:54:38
XI/85/2015 w sprawie skargi wniesionej przez Pana Szczepana Drapsa na działalność Burmistrza Węgorzyna 2015-11-06 12:48:52
Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014r. 2013-11-19 10:08:30
XXI/206/2012 w sprawie skargi wniesionej przez Stowarzyszenie ?Węgorzyno - Mój Dom? na działalność Burmistrza Węgorzyna 2012-12-04 14:31:21
X/112/2011 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisów art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego 2011-11-02 19:49:47
X/111/2011 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności niektórych przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z Konstytucją Rzeczypospolitej Poskiej i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego 2011-11-02 19:46:49
X/110/2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Łobzie do orzekania w sprawach karnych na okres kadencji 2012-2015 2011-11-02 19:43:04
X/109/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego nr 5 przy ul. Runowskiej 2 w Węgorzynie wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowej części gruntu 2011-11-02 19:41:39
X/108/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Węgorzyno w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w Węgorzynie przy ul. Grunwaldzkiej 2, 2a na okres powyżej trzech lat 2011-11-02 19:39:29
X/107/2011 w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2011-11-02 19:37:01
X/106/2011 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2011-11-02 19:34:46
X/105/2011 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/240/2008 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2011-11-02 19:33:37
X/104/2011 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 2011-11-02 19:30:56
X/103/2011 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 2011-11-02 19:29:37
X/102/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2011-2020 2011-11-02 19:27:56
X/101/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2011 2011-11-02 19:26:23
X/100/2011 w sprawie wysokości stawek opłaty targowej 2011-11-02 19:25:07
X/99/2011 w sprawie przyjęcia zmian statutu Celowego Związku Gmin R - XXI z siedzibą w Nowogardzie 2011-11-02 19:23:31
IX/98/2011 w sprawie skargi dotyczącej działań Burmistrz Węgorzyna 2011-09-27 09:14:54
IX/97/2011 w sprawie skargi dotyczącej działań Burmistrz Węgorzyna 2011-09-27 09:13:51
IX/96/2011 w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Węgorzyna 2011-09-27 09:13:05
IX/95/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/512/2010 Rady Miejskiej w Węgorzyniez dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia ?Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno na lata 2009 ? 2013 z perspektywą do 2032 r.? 2011-09-27 09:12:12
IX/94/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 654/8 2011-09-27 09:11:07
IX/93/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 49 2011-09-27 09:10:17
IX/92/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/276/2009 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 560/2, 560/3, 560/4, 654/1, 654/2, 654/3 i 654/8 położonych w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno 2011-09-27 09:09:32
IX/91/2011 w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Węgorzyno służebnościami gruntowymi i przesyłu 2011-09-27 09:08:45
IX/90/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 676/3 2011-09-27 09:07:51
IX/89/2011 w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2012 rok 2011-09-27 09:06:58
IX/88/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2011-2020. 2011-09-27 09:06:04
IX/87/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2011 2011-09-27 09:04:37
IX/86/2011 w sprawie współdziałania z Gminą Łobez w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, funkcjonujących na terenie Gminy Łobez 2011-09-27 09:03:22
IX/85/2011 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych 2011-09-27 09:02:23
IX/84/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/68/2011 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych 2011-09-27 09:01:18
IX/83/2011 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Węgorzyno 2011-09-27 08:59:26
VIII/82/2011 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie 2011-07-08 08:19:20
VIII/81/2011 w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Węgorzyna 2011-07-08 08:18:29
VIII/80/2011 w sprawie zasad przyznawania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Węgorzyno na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Węgorzyno. 2011-07-08 08:17:33
VIII/79/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej niezabudowanej 2011-07-08 08:16:10
VIII/78/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej oznaczonych numerem ewidencyjnymi 92/1 położonej 2011-07-08 08:15:14
VIII/77/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie praw majątkowych ? użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych n terenie Gminy Węgorzyno 2011-07-08 08:14:20
VIII/76/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej, położonej 2011-07-08 08:13:29
VIII/75/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej numerem 617/1 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Węgorzyno 2011-07-08 08:12:07
VIII/74/2011 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Węgorzyno 2011-07-08 08:10:27
VIII/73/2011 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Zwierzynek 2011-07-08 08:08:45
VIII/72/2011 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego na okres kadencji 2012 - 2015 2011-07-08 08:07:48
VIII/71/2011 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Węgorzyna 2011-07-08 08:06:43
VIII/70/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno 2011-07-08 08:05:26
VIII/69/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2011 2011-07-08 08:03:30
VIII/68/2011 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na sfinansowanie zadań inwestycyjnych 2011-07-08 08:01:54
VIII/67/2011 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 2011-07-08 08:01:05
VIII/66/2011 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr VII/56/2011 z dnia 26 maja 2011 r ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przeznaczonego na realizację programów wychowania przedszkolnego w Przedszkolu oraz określenia wysokości i opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie podstawy programowej udzielane przez Przedszkole Publiczne w Węgorzynie 2011-07-08 07:59:52
VIII/65/2011 w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgorzynie 2011-07-08 07:58:35
VIII/64/2011 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010. 2011-07-08 07:57:31
VIII/63/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2010 rok 2011-07-08 07:56:29
VIII/62/2011 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2011-07-08 07:55:18
VII/61/2011 w sprawie zaopiniowania przez Radę Miejską wniosku o uznanie za ochronne lasów Skarbu Państwa będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Drawsko. 2011-06-02 08:23:05
VII/60/2011 w sprawie skargi dotyczącej działań Burmistrz Węgorzyna 2011-06-02 08:21:28
VII/59/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/542/2010 Rady Miejskie w Węgorzynie z dnia 28 października 2010 roku w sprawie wysokości stawek opłaty targowej 2011-06-02 08:20:43
VII/58/2011 w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych, określenia zasad zbywania i obciążania lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy zbywaniu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Węgorzyno 2011-06-02 08:19:49
VII/57/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej niezabudowanej 2011-06-02 08:18:49
VII/56/2011 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przeznaczonego na realizację programów wychowania przedszkolnego w Przedszkolu oraz określenia wysokości i opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie podstawy programowej udzielane przez Przedszkole Publiczne w Węgorzynie 2011-06-02 08:17:41
VII/55/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno 2011-06-02 08:16:15
VII/54/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2011 2011-06-02 08:14:54
VII/53/2011 w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Węgorzyno 2011-06-02 08:13:40
VII/52/2011 w sprawie nadania imienia Przedszkolu Publicznemu w Węgorzynie 2011-06-02 08:11:57
VI/51/2011 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXIV/240/2008 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz zmieniająca uchwałę nr XLVI/549/2010 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 10 listopada 2010 roku zmieniająca uchwałę Nr XXIV/240/2008 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2011-04-20 12:09:30
VI/50/2011 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie Nr XXI/184/2008 z dnia 03 lipca 2008 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Węgorzyno. 2011-04-20 12:02:12
VI/49/2011 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Polskich Kolei Państwowych S.A w Warszawie praw majątkowych użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w obr. ewidencyjnym Połchowo, wraz z przeniesieniem własności budynków, budowli i urządzeń oraz ustanowienia służebności 2011-04-20 12:00:02
VI/48/2011 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Węgorzyno 2011-04-20 11:58:48
VI/47/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2011- 2020. 2011-04-20 11:57:37
VI/46/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2011 2011-04-20 11:45:46
VI/45/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Węgorzyno na rok 2011 2011-04-20 11:41:16
VI/44/2011 w sprawie cen i stawek opłat zapewniających pokrycie kosztów zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Wodociągów Zachodniopomorskich Spółka z o.o. z Goleniowa na terenie Gminy Węgorzyno 2011-04-20 11:38:10
V/43/2011 w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2011-04-06 09:13:36
V/42/2011 w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Zwierzynek 2011-04-06 09:12:55
V/41/2011 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 2011-04-06 09:12:02
V/40/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w Zwierzynku 16 gm. Węgorzyno 2011-04-06 09:08:02
V/39/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 30 o pow. 0,50 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Brzeźniak, Gmina Węgorzyno 2011-04-06 09:06:43
V/38/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej numerem 1247/2 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Węgorzyno 2011-04-06 09:05:49
V/37/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Węgorzyno 2011-04-06 09:04:57
V/36/2011 w spawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa w Mieszewie na prace przeprowadzone w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku 2011-04-06 09:04:00
V/35/2011 w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej pw. Św. Tomasza Apostoła w Runowie na prace do wykonania w roku złożenia wniosku 2011-04-06 09:01:44
V/34/2011 w sprawie nie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Sielsku na prace przeprowadzone w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku 2011-04-06 09:00:58
V/33/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno 2011-04-06 09:00:05
V/32/2011 w sprawie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2011 ? 2020 2011-04-06 08:59:02
V/31/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2011 2011-04-06 08:56:48
V/30/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2011 2011-04-06 08:52:28